Advokatfirmaet Asthor AS

Juridisk skreddersøm

35905390

Forbrukerinformasjon

Priser

Etter forskrift om prisopplysning på tjenester av 28. november 1997 er vi pålagt å opplyse forbrukere om hvordan vi beregner vårt salær/priser.

Hvor ikke annet er avtalt, tar vi betalt for medgått tid med en timesats som varierer fra kr 1 000,- eks mva til maksimum kr 2 100,- eks mva. 

Prisen vil variere på bakgrunn av flere faktorer, så som:

 • Den juridisk kompetanse vedkommende advokat/advokatfullmektig har i slike saker bistanden gjelder

 • Eksisterende forsikringsordninger

 • Klientens økonomi

Les mer om temaet her!

Rettshjelpforsikring

Forsikringen din inneholder som regel en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du, i egenskap av å være privatperson, er part i en tvist. Rettshjelpsforsikring er nemlig inkludert i forsikringsavtaler som hjem- og innboforsikring, villa- og boligforsikring, hytte- og fritidsboligforsikring, motorvogn- og MC-forsikring, og fritidsbåtforsikring. Rettshjelpsforsikring tilbys imidlertid i utgangspunktet ikke til næringsdrivende.

Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke bare for bistand i forbindelse med en rettssak; det er tilstrekkelig at det har oppstått en ”tvist” (dvs. at det er reist et krav som er bestridt) for at rettshjelpsdekning skal innvilges. Både den som mener å ha et krav og den som bestrider et krav, har rett til rettshjelpsdekning fra og med det tidspunkt hvor tvist oppstår.

Rettshjelpsforsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr 100.000,- (enkelte selskap opererer med en grense på kr 80 000,-). Som for alle andre forsikringer, påløper det imidlertid egenandeler når du benytter deg av forsikringen. Egenandelene er hos de fleste forsikringsselskapene for tiden kr. 4000,- (grunnegenandel) med tillegg av 20 prosent av det overskytende beløpet.


Eksempel ved samlet salærkrav på kr 104.000:

Totalt salær i sak 104.000,-

Grunnegenandel 4.000,-

20 % egenandel av overskytende (100.000) 20.000,-

Selskapet skal dekke 80.000,-

Klient skal dekke 24.000,-

Rettshjelpsdekningen har flere begrensninger som kan variere i innhold fra selskap til selskap. Blant annet dekkes ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv (f eks oppsigelses- og avskjedssaker), separasjon og skilsmisse, konkurs, barnefordeling, tvangsfullbyrdelse og konkurs.

Krav om rettshjelpsdekning må meldes til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf forsikringsavtaleloven § 8-5.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning for dem.


Fri rettshjelp kan gis som fritt rettsråd eller fri sakførsel. Fritt rettsråd er i hovedsak bistand som gis utenfor rettergang, herunder behandling i forliksråd, skjønn som styres av lensmenn og voldgiftssaker. Fri sakførsel er i hovedsak bistand som gis fra og med stevning.


I enkelte saker kan du få fri rettshjelp uavhengig av hva slags økonomi du har, og uten å betale egenandel.


Dette gjelder blant annet i følgende saker:

 • Barnevernssaker for fylkesnemnda

 • Enkelte saker etter utlendingsloven

 • Saker om umyndiggjøring

 • Saker om militærnekting

 • Saker der et voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen

 • Saker om mishandling fra nærstående

 • Saker der noen krever erstatning for å ha blitt feilaktig dømt og straffet

 • Saker som går for kontrollkommisjonen om psykisk helsevern

 • Saker om tvangsekteskap

Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller menneskehandel, har du rett til fritt rettsråd for å vurdere en anmeldelse.

Disse to særskilte tiltakene (innført 1. januar 2007) gir rett til:

 • Inntil tre timer advokatbistand dersom du vurderer å anmelde en voldtekt

 • Inntil fem timer advokatbistand dersom du vurderer å anmelde menneskehandel


I andre saker kan du søke om behovsprøvd fri rettshjelp, hvor det stilles krav til inntekten og formuen din. Dette gjelder først og fremst i:

 • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)

 • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed

 • Oppsigelse i husleieforhold

 • Erstatning for personskade

 • I enkelte klagesaker om trygd


For å få fri rettshjelp i disse sakene må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100.000 kroner.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dersom søknaden gjelder en konflikt der ektefellen eller samboeren din er motpart, er det bare din egen økonomi som blir vurdert. Men har du fått ny samboer, blir din og din nye samboers inntekt vurdert sammen og må ikke overstige samlet bruttoinntekt på 345 000 kroner. 

Først når advokatbistanden blir ansett for å være betydelig i forhold til den inntekten du har, kan det bli gitt dispensasjon fra disse inntektsgrensene.

I sakene om behovsprøvd fri rettshjelp, er advokatene pålagt å kreve inn en egenandel. Tjener du mindre enn 100 000 kroner i året, slipper du likevel å betale egenandelen. Du skal heller ikke betale egenandel i saker der du får fri rettshjelp uavhengig av inntekt (uten behovsprøving).

For tiden er egenandelene følgende:

 • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 945 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.

 • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. Det er imidlertid satt et tak som innebærer at ingen skal betale mer enn 4525 kroner i egenandel. Dette tilsvarer fem ganger salærsatsen.